บริษัท โซลูชั่นสกาย จำกัด CCTV,LED Manufacturing & Services

โปรไฟล์ บริษัท โซลูชั่นสกาย จำกัด

Thai English Japanese Korean Malay

Found us

Company Profile

                                            

     บริษัท โซลูชั่นสกาย จำกัด จดทะเบียนวันที่ 23 มีนาคม 2553 โดย คุณสนธิ จินดาสันติสกุล 
ดำเนินธุรกิจบริการครบวงจรสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยพันธกิจที่แน่วแน่
ในการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูง
และการให้บริการที่ดีกับลูกค้าทุกระดับ ประกอบกับความมุ่ง
มั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล 
และทีมงานที่เข้มแข็ง เราจึงมีผลงานมากมาย

     ความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อเราจึงทำให้ 80% ของลูกค้าที่เคยใช้สินค้าและบริการของเราบอก
ต่อกันไปไม่สิ้นสุด เราจึงสามารถยืนหยัดมั่นคงอยู่ในธุรกิจนี้ได้โดยไม่ต้องพึ่งสื่อโฆษณาชวนเชื่อ
ใดๆ เป็นเหตุให้เราจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีในราคาถูกได้ สินค้าของเรามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
และมีเปอร์เซ็นต์ส่งเคลมน้อยมากทำให้ลูกค้า100% กลับมาซื้อซ้ำและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

     บริษัทฯ มีผลงานมากมายทั้งระดับองค์กรไปจนถึงผู้ใช้ทั่วไป ด้วยความพร้อมของทีมงานที่มี
อยู่ทั่วประเทศทำให้เราสามารถเติบโดอย่างรวดเร็วและเข้มแข็ง จนถึงปัจจุบันมีหนังสือจากส่วน
งานราชการมากมายหลายหน่วยงานเชิญชวนให้เราเข้าร่วมเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของสินค้าและ
วางระบบ ไปจนถึงการเข้าร่วมประกวดราคา และทำกิจการร่วมค้าในหลายๆ โครงการ 

     ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจ ปัจจุบันเราได้เพิ่มสินค้าและบริการต่างๆ อีกหลายชนิด
ซึ่งสินค้าทุกชนิดเรามีปณิธานว่า "ลูกค้าที่ซื้อสินค้า จะต้องได้รับมากกว่าสินค้า" จึงเกิดเป็นสินค้า
ที่เราเรียกว่า "เครื่องมือเพิ่มยอดขาย"กล้องวงจรปิด จอแอลซีดี และแผนงานในการใช้อุปกรณ์ที่
ไม่เหมือนใคร และบริการที่มากกว่าบริการของเรา จนเกิดเป็นความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้าที่
สามารถเพิ่มยอดขายได้มากมาย เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของเรา

     อนาคตของประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC บริษัทฯ
มีการวางแผนงานให้สอดคล้อง โดยการเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม
AEC ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ พม่า เวียดนาม และ ลาว เราจะนำจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ในกลุ่ม AEC มาพัฒนาร่วมกัน โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและนำเข้าสู่ตลาดโลก

 

กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท โซลูชั่นสกาย จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท